Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Интервью Религиозный радикализм на практике…
(Связь религиозного и политического экстремизма...)

Сегодня религиозный радикализм представляет собой одну из основных мировых проблем. Ныне во многих странах он олицетворяет собой отсутствие толерантности и  нетерпимость между различными идеологическими течениями и верованиями, насилие, террористические акты, осуществляемые по религиозным мотивам.
Подобная опасность существует и для Азербайджана, занимающего важное стратегическое и географическое положение между Востоком и Западом, Севером и Югом, то есть на одном из важнейших стыков Евразии. Кроме того, доминирующую часть населения Азербайджана представляют именно мусульмане. Состоявшаяся 10 июня в Международном пресс-центре при Организации Общественного объединения геополитических исследований «Каспий» конференция под девизом «Пути борьбы с религиозным радикализмом», была посвящена именно этому непростому вопросу. 
24.06.19 Прочесть
Интервью Ekstremizm, radikalizm, terrorizm
(İslama qarşı yönələn siyasi damğaların mahiyyəti)

Müasir dövrümüzdə dini radikalizm dünya miqyasında narahatlığa səbəb olan əsas problemlərdən biridir. Bu gün bir çox ölkələrdə dini radikalizm məzhəblər və dinlərarası dözümsüzlük, zorakılıq, eləcə də dini motivlərlə törədilən terror aktlarında təzahür edir. Strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli mövqedə yerləşən və əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardan ibarət olan Azərbaycan üçün də bu təhlükə kifayət qədər aktualdır. İyunun 10-da “Kaspi” geosiyasi araşdırmalar mərkəzi ictimai birliyinin  təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən “Dini radikalizmə qarşı mübarizə yolları”adlı konfrans da elə bu mövzuya həsr olunmuşdur. Konfransda alimlər, jurnalistlər, İlahiyyat İnstitutunun müəllim və tələbə heyəti iştirak edirdi. Tədbirdə müzakirə olunan məsələlər, ekstremizm, radikalizm və terorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün irəli sürülən fikirlər və səsləndirilən təkliflər barədə daha ətraflı məlumat almaq məqsədilə konfransda əsas məruzəçi qismində çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ilk sədri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rafiq Əliyevlə görüşüb söhbət etdik. 
18.06.19 Прочесть
Политика «Железный занавес»
(Он, по сути, служил народам Запада, нежели Востока)

Кто бы мог подумать, что после 70-летней борьбы, «холодной войны» против СССР и, буквально ,спустя почти 20 лет после его распада «железный занавес» между Западом и Востоком, т.е. между миром капитализма и бывшим миром социализма, уцелеет, и, тем не менее, капиталисты всех мастей, где бы на Западе они ни находились, будут опасаться России, как правопреемницы СССР. И – не просто как правопреемницы, а – как продолжательницы конфронтации с Западом, хотя новая Россия, во-первых, уже не социалистическая, во-вторых, пошла по пути фактического капитализма.
03.06.19 Прочесть
Политика Война США против Ирана – блеф!
(На то имеются объективные причины)

Воевать с Ираном США не будут и не смогут… Это, фактически, решенный вопрос… А все остальное, в том числе и отправка в Персидский залив авианосца США и якобы подготовка к перебросу туда же 120 тысяч солдат Вооруженных Сил США фактически носят характер давления и шантажа, к которым Исламская Республика Иран давно привыкла и, по сути, серьезно не воспринимает такие «страшилки». С 1978 года между Ираном и США – более чем напряженные политические, экономические, межгосударственные отношения. США с того времени заморозили несколько сот миллиардов активов Ирана Шахского периода правления… Говоря простым и понятным языком, Америка поступила как пираты Англии сотни лет тому назад… И даже хуже: им доверили деньги, а они их почти прикарманили и крутят их до сих пор, на них зарабатывают миллионы, и даже уже миллиарды долларов… Самое примитивное и элементарное жульничество под флагом демократии…
27.05.19 Прочесть
Публициcтика Образование – система консервативная
В этом она уступает только религии

В данной статье речь пойдет, пожалуй, об одной из самых важных сфер жизнедеятельности общества – системе образования. Как мы знаем, все общества в различные периоды пытались сберечь свою религию и образование от излишних формирований. Они по сути были и остаются консервативными, так как именно эти две сферы занимают важнейшее место в воспитании общества. Неслучайно реформы в области образования охватывают далеко не одно поколение. Ведь это – сложный и длительный процесс, и не всегда приводит к добру. Внесение каких-либо изменений или новшеств в систему образования без достаточно глубокого изучения и анализа может нанести непоправимый ущерб всему обществу, состояние которого часто оценивается уровнем образованности. Что касается такого понятия, как «пилотная программа», то оно и вовсе не должно быть применимо к системе образования. Если превратить школу в поле испытаний, можно тем самым нанести серьезный урон учебному процессу.
27.05.19 Прочесть
Публициcтика Məktəb – tədris müəssisəsidir
Tərbiyə isə geniş anlayış olub kompleks xarakter daşıyır

Aydındır ki, söhbət cəmiyyətin ən vacib və ən mühafizəkar sahələrindən biri olan təhsil sistemindən gedəcək. Bildiyimiz kimi, müxtəlif dövrlərdə bütün cəmiyyətlərdə din və təhsil sözün yaxşı mənasında öz mühafizəkarlıqlarını qoruyub saxlamağa çalışıb. Çünki bu iki sahə sosiumun tərbiyəsində önəmli yer tutur. Təsadüfi deyil ki, təhsil sistemi ilə bağlı həyata keçirilən bu və ya digər islahat heç vaxt bir nəsli əhatə etmir. Bu, olduqca uzun sürən mürəkkəb prosesdir. Hansısa dəyişiklik və ya yenilik dərindən öyrənilmədən, yetərli təhlil olunmadan müasir sistemə birbaşa tətbiq edilsə, onun müsbət nəticələrindən çox, mənfi tərəfləri olacaq. Pilot layihə deyilən məfhum isə təhsil sisteminə ümumiyyətlə aid edilməməlidir. Məktəbi sınaq zonasına çevirmək əslində tədris prosesinə ziyan vura bilər. 
27.05.19 Прочесть
Политика Справедливость превыше всего
Во всех сферах - в подаче электроэнергии, питьевой воды, природного газа - должны соблюдаться максимальная прозрачность и справедливость.

Ильхам Алиев, 
Президент Азербайджана 
13.05.19 Прочесть
Политика Немного реальности и чуточку иллюзий, господа!
Макрон высказал желание внести изменения в Конституцию Франции 

Нотр-Дам горит… как в 1945-м - Рейхстаг - сердце тогдашней фашистской Германии. Сравнение, конечно, жуткое, неэтичное. Однако если учесть, что, говоря о виновниках Второй мировой войны, европейцы, американцы, да и немалая часть российских экспертов, сравнивают СССР и его руководство с фашистской Германией, ставя их на одну доску, когда они доходят до такого абсурда, как обвинение в развязывании Второй мировой войны Иосифа Сталина, а не поддерживаемого до и во время войны финансово, а также оружием Англией, США, частично Францией, Италией Гитлера, сравнение не столь и противоречивое. Как говорится, каков привет, таков ответ. 
01.05.19 Прочесть
Политика Рейтинг против ценностей
Мораль формируется не как разменная монета. Она – сущность каждого человека, который вместе с остальными членами общества составляет некий приемлемый  универсализм морали. Мораль, как совокупность этических ценностей, проходит экзамен у многих поколений, и шлифуется, и начищается до такого блеска, что притягивает, как магнит,  всех тех, у кого имеются зачатки порядочности, способность услышать и слушать свой внутренний голос, который многие обозначают словом «совесть».
19.04.19 Прочесть
Публициcтика Семьи печать
Целомудрие, чистое имя - всего на один раз, возврату не подлежат 

Последнее известное событие (веселье молодых на даче), вызвавшее возмущение широкой общественности, окончательно убедило меня во мнении, что надо высказать свою точку зрения по давно наболевшей проблеме.
Известно, что молодежь восприимчива к новшествам в жизни, которые, на их взгляд, могут привнести нечто неординарное в их быт, дружбу, взаимоотношения со сверстниками… Они активны, подвижны, ищут приключений и, наверное, участие в том, что выходит за рамки общепринятых норм этики, моральных ценностей, привлекает их больше.
15.04.19 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #