E-Mail


RSS /
 

Ââåäèòå ñëîâî äëÿ ïîèñêà :
Ñòðàíèö : 1 2 3 4 5  #
Ïîëèòèêà Êóëüòóðà è ãîñóäàðñòâî
ß ïîñòîÿííî äóìàþ î òåõ, êòî ñîçäàåò êóëüòóðó, èç êàêèõ êîìïîíåíòîâ îíà ñîñòîèò, êàêîâà åå ðîëü â æèçíè êàê êàæäîãî èç íàñ, òàê è îáùåñòâà, äàæå ãîñóäàðñòâà â öåëîì. Ìîæíî ëè åå îòïóñòèòü â «ñâîáîäíîå ïëàâàíèå», êàê, íàïðèìåð, êóðñ âàëþò?
×òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïðè òàêîé ïîñòàíîâêå âîïðîñà, ñ÷èòàÿ êóëüòóðó íàöèè ÷àñòüþ ñâîáîäû, äåìîêðàòèè, ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû â öåëîì? Âîîáùå, ÷òî îïðåäåëÿåò ìåñòî êóëüòóðû, êóëüòóðíûõ  öåííîñòåé, êàê ñîâîêóïíîñòè ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèõ, ñåìåéíûõ, ðåëèãèîçíûõ, íðàâñòâåííûõ, ïîâåäåí÷åñêèõ, ïîëîæèòåëüíûõ ïî ñóòè ýëåìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòàâå ýòîãî âåñüìà åìêîãî ïîíÿòèÿ.
04.03.20 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà Íàãîðíûé Êàðàáàõ - 2020
(äâà ðàçëè÷íûõ, ïðîòèâîïîëîæíûõ, ïðîãíîçà)

Íåäàâíî ïîëèòèêè è ïîëèòîëîãè íàøåé ñòðàíû ãîðÿ÷î îáñóæäàëè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàììàõ èòîãè 2019 ãîäà è ñäåëàëè íåêîòîðûå ïðîãíîçû íà íîâûé, 2020-ûé ãîä. Îñîáåííî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ, ïåðå÷èñëèâ îñíîâíûå ïîëîæèòåëüíûå äîñòèæåíèÿ óøåäøåãî ãîäà è îáúåêòèâíî ïîñ÷èòàëè 2019 ãîä óñïåøíûì äëÿ íàøåé ñòðàíû è ãîñóäàðñòâà. Ãîâîðÿ î äîñòèãíóòûõ óñïåõàõ, îíè îòìåòèëè, ÷òî â ñòðàíå óæå äîëãîå âðåìÿ ñîõðàíÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü, âî âíåøíåé ïîëèòèêå äîìèíèðóåò ñáàëàíñèðîâàííîñòü, â ñîöèàëüíîé ñôåðå îñóùåñòâëåíî íåìàëî óñïåøíûõ ðåôîðì, â íåñêîëüêî ðàç, ïîíåìíîãó, ïîâûñèëàñü çàðàáîòíàÿ ïëàòà, óâåëè÷åíû ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ, ïåíñèÿ.  íåôòÿíîé ïîëèòèêå ïðîäîëæàþò îñóùåñòâëÿòüñÿ øèðîêîìàñøòàáíûå ïëàíû è ïðîåêòû.
17.01.20 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà Dağlıq Qarabağ - 2020
Bu yaxınlarda ölkəmizin aparıcı siyasətşünasları həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm də televiziya proqramlarında 2019-cu ilin yekunlarını geniş formatda müzakirə edib yeni - 2020-ci il üçün bəzi proqnozlar verdilər. Xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, onların tam əksəriyyəti əsas nailiyyətləri sadaladıqdan sonra 2019-cu ili, obyektiv olaraq, xalqımız və ölkəmiz üçün uğurlu il kimi qiymətləndirdi. Əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edərkən ölkədə uzun müddət dayanıqlı sabitliyin qorunub saxlanıldığını, xarici siyasətdə balanslaşdırılmış variantın üstünlük təşkil etdiyini, sosial sahədə bir çox islahatların həyata keçirildiyini, əmək haqlarının, sosial yardımların, pensiyaların bir neçə dəfə artırıldığını, ölkəmizin neft siyasətində plan və layihələrin davam etdirildiyini xüsusilə vurğuladılar. 
14.01.20 Ïðî÷åñòü
Ïóáëèöècòèêà Äóõ â òåëå è âíå åãî
Äóõ, â åãî íàó÷íî-ôèëîñîôñêîì ïîíèìàíèè, ìíîãîôóíêöèîíàëåí. Íî ïðè ëþáîì ïîäõîäå ê íåìó äóõ, ïðè ëþáîé åãî èíòåðïðåòàöèè, êàê ãîâîðèòñÿ, îí îñòàåòñÿ íåâèäèìûì è íåäîñÿãàåìûì, òî åñòü ñóáñòàíöèåé íåâåùåñòâåííîé è âèðòóàëüíîé. Ïî âñåì ýòèì ïîêàçàòåëÿì äóõ òðàêòóåòñÿ è êàê íåêîå ÿâëåíèå, êàê ñîçíàíèå è âîëÿ, êàê ÷óâñòâî è âîîáðàæåíèå, êàê èíòóèöèÿ è....
20.11.19 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà Təhsil dünyaya açılan pəncərədir
(Beynəlxalq Sülh Federasiyasının (UFP) Albaniyada təşkil etdiyi Beynəlxalq konfrans üçün hazırlanmış məruzənin mətni) Tirana şəhəri, 25-28.10.2019

Təhsil hər bir cəmiyyətdə həyat fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biridir. Bir növ cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirən ən vacib amildir, göstəricidir. Keyfiyyətli təhsil sistemi olmayan cəmiyyət, toplum asta addımlarla tənəzzülə doğru istiqamətlənir, uçuruma yuvarlanır. “Qüvvət elmdədir” dedikdə fiziki güc deyil, birlikdə qazanılan ümumi biliklər sayəsində formalaşmış qüvvə nəzərdə tutulur.
Odur ki, bizim hər birimiz üzvü olduğumuz cəmiyyətin inkişafına, güclənməsinə öz töhfəmizi verə bilərik və, inanıram ki, verməliyik. Elm sayəsində nəinki cəmiyyətdə öz yerimizi tutur, həm də fərdi biliyimizi, savadımızı, eyni zamanda ümumilikdə yaşadığımız cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsini nümayiş etdiririk. Son nəticədə bütün bunlar birlikdə cəmiyyətin və ümumilikdə bəşəriyyətin tərəqqisində müsbət təsir göstərir. Bu danılmaz həqiqətdir. Heç şübhəsiz ki, müasir dünya bugünkü yüksək texnologiyalar səviyyəsinə məhz elm sayəsində yüksəlmişdir. 
02.11.19 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà Îáðàçîâàíèå – îïðåäåëÿþùèé ôàêòîð ðàçâèòèÿ íàðîäà
Îáðàçîâàíèå, ñàìî ïî ñåáå, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþáîãî îáùåñòâà. Îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàê áû èíñòðóìåíò äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ðàçâèòîñòè ñîöèóìà. Áåç õîðîøåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ëþáîå îáùåñòâî îáðå÷åíî íà ìåäëåííóþ äåãðàäàöèþ. Êîãäà ãîâîðÿò «Çíàíèå — ñèëà», èìååòñÿ â âèäó íå ãðóáàÿ ôèçè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, à, ñêîðåå, íàîáîðîò, ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîâîêóïíàÿ ñèëà è óðîâåíü ïîëó÷åííûõ çíàíèé. Ïîýòîìó ó êàæäîãî åñòü øàíñ âíåñòè ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà.
Îáðàçîâàíèå, îáðàçîâàííîñòü  ïîçâîëÿþò íå òîëüêî òî÷íî îïðåäåëÿòü êàê ñâîå ìåñòî â îáùåñòâå, ñðåäè äðóãèõ, òàê è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñîâîêóïíîñòü óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è «âîîðóæåííîñòü» êàæäîãî èíäèâèäà â îòäåëüíîñòè è ñîöèóìà â öåëîì. È âñå ýòî âìåñòå ïîçâîëÿåò âíåñòè ñâîé ïîëîæèòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà, à, çíà÷èò, âîîáùå ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì.
23.10.19 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà Îáðàçåö äðóæáû è ñîëèäàðíîñòè
Âàæíûå ìîìåíòû èîðäàíî-àçåðáàéäæàíñêèõ ñâÿçåé 

 ñòàòüå ïîä òàêèì çàãîëîâêîì («Êàñïié», ¹123, 11 èþëÿ ñ.ã.) ðàññêàçûâàëîñü î ïðåçåíòàöèè â Áàêèíñêîì ìåæäóíàðîäíîì ïðåññ-öåíòðå êíèãå èçâåñòíîãî ó÷åíîãî-èñòîðèêà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Èîðäàíèè Îìàðà Íàççàëà àëü-Àðìóòè, ïîñâÿùåííîé Àçåðáàéäæàíó. Êíèãà ïåðåâåäåíà íà àçåðáàéäæàíñêèé ÿçûê Àññîöèàöèåé æóðíàëèñòîâ ñòðàí - ÷ëåíîâ ÎÈC è èçäàíà ïðè ñîäåéñòâèè Ñîâåòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ÍÏÎ ïðè Ïðåçèäåíòå Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïåðâàÿ êíèãà àâòîðà, êîòîðàÿ âûøëà íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ïîâåñòâóåò îá îêêóïàöèè àðìÿíàìè Êàðàáàõà. Àâòîð íà îñíîâàíèè äîñòîâåðíûõ ôàêòîâ âñåñòîðîííå àíàëèçèðóåò ïîñëåäñòâèÿ ýòîé êðîâàâîé âîéíû, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî ìåñòíîå àçåðáàéäæàíñêîå íàñåëåíèå ïîäâåðãàëîñü òåððîðó ïî ýòíè÷åñêîìó è ðåëèãèîçíîìó ïðèçíàêàì, èç ðîäíûõ, èñêîííûõ ìåñò èçãíàíû áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ñòàâøèõ áåæåíöàìè è âûíóæäåííûìè ïåðåñåëåíöàìè. Íåñìîòðÿ íà âñþ íåñïðàâåäëèâîñòü ñî ñòîðîíû ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, Àçåðáàéäæàí ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ïðàâîâûìè íîðìàìè, ñòàðàÿñü ðàçðåøèòü êîíôëèêò ìèðíûì ïóòåì.
23.08.19 Ïðî÷åñòü
Èíòåðâüþ Ðåëèãèîçíûé ðàäèêàëèçì íà ïðàêòèêå…
(Ñâÿçü ðåëèãèîçíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà...)

Ñåãîäíÿ ðåëèãèîçíûé ðàäèêàëèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíó èç îñíîâíûõ ìèðîâûõ ïðîáëåì. Íûíå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îí îëèöåòâîðÿåò ñîáîé îòñóòñòâèå òîëåðàíòíîñòè è  íåòåðïèìîñòü ìåæäó ðàçëè÷íûìè èäåîëîãè÷åñêèìè òå÷åíèÿìè è âåðîâàíèÿìè, íàñèëèå, òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû, îñóùåñòâëÿåìûå ïî ðåëèãèîçíûì ìîòèâàì.
Ïîäîáíàÿ îïàñíîñòü ñóùåñòâóåò è äëÿ Àçåðáàéäæàíà, çàíèìàþùåãî âàæíîå ñòðàòåãè÷åñêîå è ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì, Ñåâåðîì è Þãîì, òî åñòü íà îäíîì èç âàæíåéøèõ ñòûêîâ Åâðàçèè. Êðîìå òîãî, äîìèíèðóþùóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà ïðåäñòàâëÿþò èìåííî ìóñóëüìàíå. Ñîñòîÿâøàÿñÿ 10 èþíÿ â Ìåæäóíàðîäíîì ïðåññ-öåíòðå ïðè Îðãàíèçàöèè Îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé «Êàñïèé» êîíôåðåíöèÿ ïîä äåâèçîì «Ïóòè áîðüáû ñ ðåëèãèîçíûì ðàäèêàëèçìîì», áûëà ïîñâÿùåíà èìåííî ýòîìó íåïðîñòîìó âîïðîñó. 
24.06.19 Ïðî÷åñòü
Èíòåðâüþ Ekstremizm, radikalizm, terrorizm
(İslama qarşı yönələn siyasi damğaların mahiyyəti)

Müasir dövrümüzdə dini radikalizm dünya miqyasında narahatlığa səbəb olan əsas problemlərdən biridir. Bu gün bir çox ölkələrdə dini radikalizm məzhəblər və dinlərarası dözümsüzlük, zorakılıq, eləcə də dini motivlərlə törədilən terror aktlarında təzahür edir. Strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli mövqedə yerləşən və əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardan ibarət olan Azərbaycan üçün də bu təhlükə kifayət qədər aktualdır. İyunun 10-da “Kaspi” geosiyasi araşdırmalar mərkəzi ictimai birliyinin  təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən “Dini radikalizmə qarşı mübarizə yolları”adlı konfrans da elə bu mövzuya həsr olunmuşdur. Konfransda alimlər, jurnalistlər, İlahiyyat İnstitutunun müəllim və tələbə heyəti iştirak edirdi. Tədbirdə müzakirə olunan məsələlər, ekstremizm, radikalizm və terorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün irəli sürülən fikirlər və səsləndirilən təkliflər barədə daha ətraflı məlumat almaq məqsədilə konfransda əsas məruzəçi qismində çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ilk sədri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rafiq Əliyevlə görüşüb söhbət etdik. 
18.06.19 Ïðî÷åñòü
Ïîëèòèêà «Æåëåçíûé çàíàâåñ»
(Îí, ïî ñóòè, ñëóæèë íàðîäàì Çàïàäà, íåæåëè Âîñòîêà)

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ïîñëå 70-ëåòíåé áîðüáû, «õîëîäíîé âîéíû» ïðîòèâ ÑÑÑÐ è, áóêâàëüíî ,ñïóñòÿ ïî÷òè 20 ëåò ïîñëå åãî ðàñïàäà «æåëåçíûé çàíàâåñ» ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòîêîì, ò.å. ìåæäó ìèðîì êàïèòàëèçìà è áûâøèì ìèðîì ñîöèàëèçìà, óöåëååò, è, òåì íå ìåíåå, êàïèòàëèñòû âñåõ ìàñòåé, ãäå áû íà Çàïàäå îíè íè íàõîäèëèñü, áóäóò îïàñàòüñÿ Ðîññèè, êàê ïðàâîïðååìíèöû ÑÑÑÐ. È – íå ïðîñòî êàê ïðàâîïðååìíèöû, à – êàê ïðîäîëæàòåëüíèöû êîíôðîíòàöèè ñ Çàïàäîì, õîòÿ íîâàÿ Ðîññèÿ, âî-ïåðâûõ, óæå íå ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, âî-âòîðûõ, ïîøëà ïî ïóòè ôàêòè÷åñêîãî êàïèòàëèçìà.
03.06.19 Ïðî÷åñòü
Ñòðàíèö : 1 2 3 4 5  #