Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Единые для всех ценности – это миф…
Разница  в морали питается не мифом, а закономерностью бытия

У каждого человека своя мораль, и она являет собой нравственное составляющее индивида во взаимоотношениях с другими людьми в семье, с друзьями, на работе и в обществе в целом. Если хорошо, внимательно присмотреться, то получается забавная картина:  мораль похожа на ДНК, у каждого человека она индивидуальна. Значит, не может быть универсальной морали или одинаково значимых ценностей для всех «тварей божьих», сказал бы в таком случае христианский священник. И он, по всей вероятности, был бы прав, с точки зрения самой религии, веры в целом. Ведь Бог создал не только разные племена, народы, но и разных индивидов.
07.12.18 Прочесть
The Power Of Word In The Fight Against Islamophobia
Frankly speaking, I don’t like the word “phobia”.  As soon as I hear or read it, I see a virus-infected person in front of my eyes. To cure the disease antibiotics are taken to kill all the viruses or a new antivirus is needed.  The world, the universe is created so that it solves the physiological or psychological problems it faces through mutual understanding or confrontations and wars.   The world is created so the beginning. Technical discoveries or powerful means, for example, mass media – newspapers, TV channels, internet resources, etc., which have enough power to influence the society or the mass, are always triumphant as a result of such struggles. The strongest weapon is the thought, opinion, the ideological system formed on their basis. All these are still based on a word.  
05.12.17 Прочесть
İslamofobiyaya qarşı mübarizədə sözün gücü
Əslində mənim bu fobiya sözündən xoşum gəlmir. Onu eşidən və ya oxuyan kimi gözümün qarşısına virusa yoluxmuş adam gəlir. Xəstəliyi müalicə etmək üçün isə  ya bütün viruslar antibiotiklərlə məhv edir, ya da virusa qarşı antivirus kəşf edilir. Dünya, bəşər nəsli elə yaradılıb ki, o həm fizioloji, həm də psixoloji yönümdə qarşıya çıxan problemləri ya qarşılıqlı anlaşmanın, ya da mübarizənin, qarşıdurmanın hesabına həll edir. Dünya əzəldən belə yaranıb. Mübarizədən həmişə texniki kəşflər və ya həm cəmiyyətə, topluma təsir edəcək qədər gücü olan vasitələr, məsələn, kütləvi informasiya orqanları – qəzetlər, TV-lər, internet resursları və s. qalib çıxır. Ən güclü silah növü fikirdir, rəydir, onların əsasında yaranan ideoloji sistemdir. Bütün bunların əsasında, bünövrəsində duran isə yenə də sözdür. 
05.12.17 Прочесть
Религия и светскость
Чего больше, и что сильнее?.. 

Мир ислама огромен – более 1.300.000 человек, - начиная от Филиппинских островов, Индонезии, Малайзии, до небольших, но богатых нефтью султанатов в Персидском заливе. И он очень разнообразен, но, увы, - не един. Вот - главная причина, по которой, как это ни прискорбно, понятия "сотрудничество" и "солидарность" вообще исчезли из лексикона и практики многих политиков мира, особенно исламского. На самом деле, эти понятия есть, но дел конкретных - нет!? А события последних десяти лет - агрессивная политика Запада в отношении крупных и значимых стран исламского мира с целью вновь превратить их в колонии и сырьевые придатки умирающего капитализма, - привели к разрушительным войнам в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, частично в Египте, Тунисе, Ливане. На эти "мероприятия" хозяевами другого континента потрачены миллиарды нефтедолларов самих мусульманских стран для того, чтобы столкнуть лбами и организовать войны одних мусульман против других.
19.01.17 Прочесть
«Дружба» власти с религией в интересах общества
Некоторые знаменитые философы XIX-XX веков считали своим долгом выразить свое отношение к религии, не вникая в суть вопроса, квалифицировали ее как «опиум для народа» - «болезнь души». На самом деле она лишь структура реализации веры, грубо говоря, идеология. Ведь идея сама по себе не может быть реализована, если нет идеологической-политической структуры. Они, вероятно, не понимают того очевидного факта, что в душе нет религии, как таковая. Главное в религии - ВЕРА, и она не может быть болезнью. А это - постольку, поскольку по законом физиологии и божественным канонам вера поступает в сердце человека в составе божественной, космической жизненной энергетики, когда оно (сердце) впервые начинает биться еще в утробе матери. 
Кроме того, если есть «болезнь», значит, должно иметься и ее причина, так и способы ее излечения. 
13.07.16 Прочесть
Mən və mənim Allahım
Aramızda üçüncü şəxs yoxdur, ikilikdə olmaq bizə bəs edir

Son 10-12 il ərzində mən müxtəlif mövzularda məqalələr yazmışam. Onların arasında siyasətdən də, dindən də, hətta insan üçün ən mühüm hiss olan sevgidən də bəhs edən yazılar var. Bu illər ərzində 3 min səhifədən çox məqalə yazsam da, çox az hallarda, təxminən 50-60 dəfə başqa müəlliflərə istinad etmişəm. Həmin müddət ərzində qələmə aldıqlarım həm ölkədə, həm də onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunan 16 kitabda toplanıb. 
06.04.16 Прочесть
Я и мой Бог - нет третьего между нами,
нам достаточно быть вдвоем

В последние 10-12 лет я пишу статьи на разные темы – от политики, религии до главного человеческого чувства - любви. Последнее есть во всем – как в прямом, так и в косвенном виде. 
За эти годы, быть может, я сделал небольшое количество ссылок на других авторов, ссылался на них не более  50-60 раз, хотя сам написал при этом свыше 3000 страниц, нашедших свое отражение в 16 книгах, опубликованных на родине и за рубежом на трех языках – азербайджанском, русском, английском.
30.03.16 Прочесть
Познание тайны Бога!
Возможно ли это? Что человека – раба Божьего - ждет в таком случае, или вообще, зачем рабу познать все тайны Создателя?

Эти и многие другие вопросы, полагаю, интересуют, волнуют многих верующих, религиозных людей. Однако, и без этих важных знаний раб Божий совершает некоторые предписания священных книг, не вникая в суть даже самого обычного, широко распространенного обряда – жертвоприношения.
Это, по причине незнаний Божьих законов, часто вызывает, как можно предположить, гнев и недовольство самого Всевышнего.
19.09.14 Прочесть
Угроза радикализации исламистов?
Возможно ли такое в Азербайджане?

Учитывая последние события на Ближнем Востоке, многие эксперты полагают, что скоро огонь в Сирии, Ираке, Ливии, Ливане может перекинуться и на Южный Кавказ, в частности, в Азербайджан. Быть может, у этих экспертов есть некие специнструментарии, позволяющие делать такой мрачный прогноз. Я не отношусь к числу таких экспертов и склонен полагать, что пока нет реальных предпосылок для такого рода течения событий. Пока война в вышеуказанных странах не будет приближаться к завершению, «огонь» не занесут ближе к нашим границам, хотя у Западных покровителей исламских боевиков есть такое желание. Многое зависит от связей между странами региона – России, Ирана, Турции.  
26.08.14 Прочесть
Правда о религии под строгим запретом…
Говорят, что, как и некоторые богатые мусульмане, в сезон паломничества шайтан отдыхает где-то в Европе 

(Не пытайтесь познать тайны Всемогущего! Иначе Вам не миновать суровой божьей кары. «Друзья» тут же информируют Его о Ваших умственных «отклонениях». Учтите, это серьезно!)

Чем дальше идешь в своих попытках познать сокровенные тайны Бога, тем труднее становятся твои поиски, и часто они заканчиваются провалом и вредят тому, кто осмелился осуществить такой восход на недосягаемую для простого смертного вершину…
К примеру, для чего нужно жертвоприношение? Кому понадобилось, без необходимости на то, лишать жизни животных – здоровых «цветущих» овец, быков, верблюдов? Действительно ли Аллах в свое время потребовал у Авраама (Ибрагима) в знак верности Ему принести в жертву своего сына Исмаила? Часто задаются вопросом: «Могла ли в принципе такая «проверочная жестокость» исходить от самого Создателя?»
24.10.13 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #