Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #
Nüfuzlu diplomat
(Vəhdət Sultanzadənin yeni kitabı işıq üzü görüb)

Ömrünün 50 ildən çoxunu diplomatiyaya həsr etmiş, 28 ildən artıq müddət ərzində Əfqanıstan, İran, Türkiyə və Türkmənistanda atteşedən tutmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirə kimi müxtəlif nüfuzlu vəzifələrdə çalışmış, Yaxın və Orta Şərqin diplomatiya, tarix, mədəniyyət və ədəbiyyatından bəhs edən yüzlərlə məqalənin və onlarla kitabın müəllifi olan təcrübəli diplomat Vəhdət Sultanzadənin işıq üzü görmüş “Diplomatiya: daxildən baxış” (“Дипломатия: взгляд изнутри”, 792 səh., Bakı, 2017)  adlı yeni, sanballı kitabı ilə tanış olduqdan sonra onun haqqında bəzi fikirlərimi oxucularla bölüşmək qərarına gəldim.
29.11.18 Прочесть
Kainatın insana bəxş etdiyi üç nemət
(İdeya, iman və şüur)

Bu üç elementdən heç birini biz nə görür,  nə də hiss edirik. Amma ömrümüzdə bircə dəfə də olsun hansınınsa mövcudluğuna şübhə etməmişik. Çünki həyatımızın və fiziki varlığımızın əsas ünsürləri məhz bu üç amildir. Qeyri-maddi substansiya olsalar da, bir-birinə bənzəməyən milyardlarla müxtəlif  insanın yaşadığı həyatda var olmaq üçün zəruri olanları məhz ideya, iman və şüurun gücü sayəsində dərk edirik.  Bu üç element vasitəsilə ətraf aləmlə münasibətlərimizi nizamlayırıq. 
25.07.18 Прочесть
"Любовь. Одиночество. Вечность."

Нормальный человек испытал в своей жизни как Любовь, так и Одиночество, которое, порой, сравнимо с Вечностью. Однако, Вечность - совершенно иная категория. В отличие от первых двух, человек не способен испытать и понять, что же такое Вечность. Эта категория ему не доступна. Она связана с иным образом и видом существования - неземным... Что же касается любви и одиночества, это - две стороны одной медали. Они сосуществуют, и, как бы, дополняют друг друга... Временами медаль непременно поворачивается к человеку то одной, то другой своей стороной, или на какое-то время, по неустановленной причине, вообще исчезает из поля зрения.

04.04.18 Прочесть
Мужчина и Женщина – два полюса жизни
Семейные проблемы существуют со времен Адама и Евы, изгнанных Богом из Рая на Землю из-за грехопадения. А на Земле каждый из них был отправлен в разные уголки мира. С тех пор тема взаимоотношений мужчины и женщины не утратила своей актуальности.
В современном мире, как для отдельно взятого индивида, так и для общества в целом, семья играет роль проводника общечеловеческих ценностей, культурного наследия и морально-нравственных норм. Как правило, в основе внутрисемейных проблем лежат взаимоотношения мужчины и женщины. Мужчина и женщина как бы представляют собой два полюса жизни. В большинстве случаев их взгляды на жизнь кардинально отличаются друг от друга. Значит, внутрисемейные проблемы – это отношения между членами семьи, возникающие при столкновении противоположных взглядов и склонностей на все и вся. В некоторых случаях этот антагонистический конфликт ведет к разрушению, как внутрисемейных отношений, так и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, что приводит, в итоге, к распаду семьи.
21.02.18 Прочесть
Тройное рабство
(Чей же ты раб, человек?)

Ответ на этот вопрос найти нетрудно: человек - раб Божий. Но кажется, что с этого только начинается история рабства, и сам этот процесс всегда был и остается перманентным состоянием человека. Доподлинно известна одна парадоксальная версия: мол, любая форма рабства приносит человеку радость бытия и, что уж совсем не укладывается в сознании, что он сильно любит своего хозяина, и нередко готов пойти ради него на смертный бой, чтобы реализовать собственную рабскую сущность. Раб - это не только  терминологическое определение социального состояния разумного существа - человека, скорее, это его неизменная первичная сущность, заложенная изначально, еще в утробе матери…Генетическая зависимость сопровождает его всю жизнь. 
19.10.17 Прочесть
Həyatın məqsədi əslində zövq almaqdır
Görəsən, bu, həqiqətən belədirmi?

Həyatdan zövq almaq üçün qarşıda məqsəd olmalıdır. Səmimi və aydın məqsəd... Səmimiyyət olmasa, həyatdan istədiyimiz həzzi ala bimərik. Bu isə onsuz da çətin olan həyatı bir qədər də ağırlaşdıracaq. Əgər siz həyatda zövq almadan yaşayırsınızsa, deməli, siz özünüzə qarşı çıxır, özünüzə zidd gedirsiniz. Siz özünüzə ziyan edir və təbii ki, daha tez qocalırsınız. Psixi və fiziki sağlamığın əsas meyarı yaxşı əhvali-ruhiyyə, sağlamlıq, sevinc və sevgidir. Öz dünyanızı özünüz yaradın və elə edin ki, orada yaşamaq sizə xoş və rahat olsun. 
19.10.16 Прочесть
Azərbaycan və İran ədəbi əlaqələrinə yeni töhvə
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şərqşünas Şəhla Abdullayevanın “Azərbaycan ədəbiyyatında “Şeyx Sənan” mövzusu” adlı yeni nəşr olunmuş kitabdan söhbət gedəcək

Gənc şərqşünas, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəhla Abdullayevanın bu günlərdə çapdan çıxmış “Azərbaycan ədəbiyyatında “Şeyx Sənan” mövzusu” adlı nəfis kitabında Şərq aləmində geniş yayılmış “Şeyx Sənan” qissəsinin yaranma tarixi, o cümlədən yazılı ədəbiyyatın bu mövzuda ilk əsəri olan Fəridəddin Əttarın “Şeyx Sənan” hekayəti araşdırılır, klassik və müasir Azərbaycan poeziyasında həmin məşhur əhvalata müraciət geniş tətqiq olunur. Bundan əlavə, monoqrafiyada Azərbaycan ədəbiyyatında “Şeyx Sənan” qissəsinin təsiri ilə yaranmış müstəqil əsərlər ilk dəfə olaraq müqayisəli şəkildə təhlil edilir. 
28.09.16 Прочесть
Каждое сердце обязано «породить» любовь!
А ревность – самый главный враг человека

Нам часто приходится говорить о том, что любовь – это порождение сердца, как божественного источника всех эмоций и, чуть ли не самое важное в жизни как любого человека, так и общества. Как говорится, сердце, не породившее любовь, выполняет свои функции только наполовину, как существо, лишенное части своих возможностей.
27.01.16 Прочесть
Перо сильнее острого меча!
Оно заставит смеяться, плакать, сострадать, любить, ненавидеть и т.д

Речь идет о книге «Правда лжи» («Yalanın gerçekliyi») («Reality in lie»), написанной на азербайджанском и опубликованной как на азербайджанском, так и на английском языках. Она принадлежит перу опытного журналиста- публициста и писателя, члена союза писателей Азербайджана, моего сокурсника и друга – Фазиля Аббасова (Фазиль Гюней). Сразу хочу подчеркнуть, что она очень содержательная, изобилует поучительными рассказами и повестями самого автора. Изданная в США на английском языке, книга успешно продается во многих интернет-магазинах мира. Это, несомненно, большая удача автора, подарившего нам, читателям, столь великолепное сочинение!
16.06.15 Прочесть
Что самое важное в жизни семьи?
Добрые, дружественные, уважительные отношения или все, что связано с утолением жажды плотских желаний?

Доминирующим в отношениях двух полов, что бы ни говорили отдельные психологи, является желание получить удовольствие от разностороннего общения: от голоса, улыбки, телодвижений, хода мыслей, мимики лица, света и изменений, происходящих во взгляде, от ласки, объятий, поцелуя…
29.09.14 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #