Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Дух в теле и вне его
Дух, в его научно-философском понимании, многофункционален. Но при любом подходе к нему дух, при любой его интерпретации, как говорится, он остается невидимым и недосягаемым, то есть субстанцией невещественной и виртуальной. По всем этим показателям дух трактуется и как некое явление, как сознание и воля, как чувство и воображение, как интуиция и....
20.11.19 Прочесть
Образование – система консервативная
В этом она уступает только религии

В данной статье речь пойдет, пожалуй, об одной из самых важных сфер жизнедеятельности общества – системе образования. Как мы знаем, все общества в различные периоды пытались сберечь свою религию и образование от излишних формирований. Они по сути были и остаются консервативными, так как именно эти две сферы занимают важнейшее место в воспитании общества. Неслучайно реформы в области образования охватывают далеко не одно поколение. Ведь это – сложный и длительный процесс, и не всегда приводит к добру. Внесение каких-либо изменений или новшеств в систему образования без достаточно глубокого изучения и анализа может нанести непоправимый ущерб всему обществу, состояние которого часто оценивается уровнем образованности. Что касается такого понятия, как «пилотная программа», то оно и вовсе не должно быть применимо к системе образования. Если превратить школу в поле испытаний, можно тем самым нанести серьезный урон учебному процессу.
27.05.19 Прочесть
Məktəb – tədris müəssisəsidir
Tərbiyə isə geniş anlayış olub kompleks xarakter daşıyır

Aydındır ki, söhbət cəmiyyətin ən vacib və ən mühafizəkar sahələrindən biri olan təhsil sistemindən gedəcək. Bildiyimiz kimi, müxtəlif dövrlərdə bütün cəmiyyətlərdə din və təhsil sözün yaxşı mənasında öz mühafizəkarlıqlarını qoruyub saxlamağa çalışıb. Çünki bu iki sahə sosiumun tərbiyəsində önəmli yer tutur. Təsadüfi deyil ki, təhsil sistemi ilə bağlı həyata keçirilən bu və ya digər islahat heç vaxt bir nəsli əhatə etmir. Bu, olduqca uzun sürən mürəkkəb prosesdir. Hansısa dəyişiklik və ya yenilik dərindən öyrənilmədən, yetərli təhlil olunmadan müasir sistemə birbaşa tətbiq edilsə, onun müsbət nəticələrindən çox, mənfi tərəfləri olacaq. Pilot layihə deyilən məfhum isə təhsil sisteminə ümumiyyətlə aid edilməməlidir. Məktəbi sınaq zonasına çevirmək əslində tədris prosesinə ziyan vura bilər. 
27.05.19 Прочесть
Семьи печать
Целомудрие, чистое имя - всего на один раз, возврату не подлежат 

Последнее известное событие (веселье молодых на даче), вызвавшее возмущение широкой общественности, окончательно убедило меня во мнении, что надо высказать свою точку зрения по давно наболевшей проблеме.
Известно, что молодежь восприимчива к новшествам в жизни, которые, на их взгляд, могут привнести нечто неординарное в их быт, дружбу, взаимоотношения со сверстниками… Они активны, подвижны, ищут приключений и, наверное, участие в том, что выходит за рамки общепринятых норм этики, моральных ценностей, привлекает их больше.
15.04.19 Прочесть
Любовь под лупой
Никто уже не берется оспаривать тот факт, что в последнее время в семьях, в дружбе, в общении между людьми настоящей беззаветной любви стало намного меньше. Чаще всего берут верх деньги, расчетливость, материальная заинтересованность, внимание высокородственным или суперслужебным отношениям. История полна описаний того, что, если в семьях или между друзьями нет искренней любви, то и отношения неминуемо, рано или поздно, потерпят крах. Иначе, наверное, и не может быть, ибо отсутствие любви способствует появлению, образно говоря, ржавчины на теле семьи, дружбы, и она постепенно, изнутри, разъедает и разрушает все и вся, и, в конце концов, семья или дружба остаются без достаточной живительной энергии и распадаются на куски, собрать которые воедино не представляется возможным. 
27.02.19 Прочесть
Родина мачехой не становится — она всегда МАТЬ!
Это касается всех без исключения… Ибо, как человек нуждается в своей Родине, так и его Родине необходима его помощь, его забота

Есть латинская поговорка «Ubi bene ibi patria!» («Где хорошо – там отчизна!»). Однако, она пользуется спросом у такого этноса, который не имеет родины, либо отказался от своей первоначальной земли, находящейся вообще на другом континенте. Такой этнос напоминает траву «перекати поле». Не будем указывать конкретный этнос, но таковой существуют, и, к сожалению, нам хорошо известен. Даже имея официальную Родину, большая часть такого этноса предпочитает жить в широкой диаспоре, а не на своей так называемой «родине».
15.02.19 Прочесть
“Səmimi söhbət” - (Ruhla təkbətək): Sadıq Murtuzayev şərh edir
…Yenicə oxuyub başa çatdırdığım bu kitab məni bir müddət dərin düşüncələrə qərq etdi və bir neçə gün məni tərk etmədi. Xəyalımda çoxdan oxuduğum və mənəvi dünyamı heç vaxt tərk etməyən əzəmətli bir kitabı xatırladım. “Mərifətnamə” (4 cildlik)- bu kitabın müəllifi böyük türk mütəfəkkiri İbrahim Haqqı onu axundu olduğu Ərzurum məscidində 55 il ərzində yazıb tamamlamışdı.
“Səmimi söhbət” kitabının müəllifi isə fəlsəfə elmləri doktoru, professor, “Dünyada Sülh uğrunda Professorlar Akademiyasının” üzvü (ABŞ, Vaşinqton), “İslam araşdırmaları” üzrə koordinasiya şurasının üzvü (Rusiya Elmləri Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu), Beynəlxalq Dinlərarası Dialoq Komitəsinin üzvü, Bakıda "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rafiq Yəhya oğlu Əliyevdir.
30.01.19 Прочесть
Все зависит от выбора
Любая деятельность – инженерная, врачебная, учительская - с точки зрения физиологии и психологии, должна иметь глубокие корни в генетике, в ДНК человека. Именно генетически заложенный элемент- зерно может дать хорошие плоды. Ведь плодоносное дерево, допустим яблоня, попав на благодатную почву и в благоприятную внешнюю среду, отблагодарит великолепными зрелыми, сочными, вкусными, красивыми плодами – яблоками, которые, как по внешнему виду, так и по вкусу, будут соответствовать условиям произрастания яблони, ее развития, внимания к ней со стороны садовода. 
15.01.19 Прочесть
Доверие – особая материя
(Счастлив тот, кому доверяют!)

О доверии говорилось, писалось, читалось многое. Но так и не найдены реальные варианты и возможности сохранить доверие нетронутым, целомудренным…
«Шанс утраты доверия, как ценной составляющей во взаимоотношениях между людьми» каждому грозил во все времена, угрожает и сейчас. Высокая цена и ценность доверия мало-мальски известны почти всем…

Многовековая история человеческих взаимоотношений подсказывает, что, «однажды утратив доверие к кому-то из близких, человек, даже против своей воли, не станет, не сможет доверять уже никому из окружающих - ни друзьям, ни знакомым или просто кому бы то ни было из окружающих его людей». Это заставляет человеческое сознание сомневаться во всех, подозревать всех подряд. К тому же, как я полагаю, само сомнение является неким признаком, настораживающим и призывающим к изучению того, в ком инстинктивно стал сомневаться.
19.12.18 Прочесть
Размышления дипломата
Вышла в свет новая книга Вахдата Султанзаде

Ознакомившись с новой книгой «Дипломатия: взгляд изнутри» (791 стр., Баку, 2018) опытного дипломата Вахдата Султанзаде, более 50-ти лет своей жизни посвятившего дипломатии, занимавшего в течение 28-ми лет различные влиятельные посты в Афганистане, Иране, Турции и Туркмении, от атташе до чрезвычайного и уполномоченного посла, являющегося автором сотен статей и десятков книг, повествующих о дипломатии, истории, культуре и литературе Ближнего и Среднего Востока, я решил поделиться с читателями некоторыми мыслями на ее счет.
04.12.18 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #