Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #
Рейтинг против ценностей
Мораль формируется не как разменная монета. Она – сущность каждого человека, который вместе с остальными членами общества составляет некий приемлемый  универсализм морали. Мораль, как совокупность этических ценностей, проходит экзамен у многих поколений, и шлифуется, и начищается до такого блеска, что притягивает, как магнит,  всех тех, у кого имеются зачатки порядочности, способность услышать и слушать свой внутренний голос, который многие обозначают словом «совесть».
19.04.19 Прочесть
Хриcтиaнcкий тeррoриcт в Нoвoй Зeлaндии!
(Пoчeмy жe oн aнтимycyльмaнcкий?!)

Нoвaя Зeлaндия… Дo 15 мaртa 2019 гoдa принaдлeжaлa к чиcлy caмых cпoкoйных, бeзoпacных и мирoлюбивых cтрaн плaнeты, Нo нынe и oнa yтрaтилa cвoй «мирный» имидж и cтaтyc. Cтрaнa, гдe из 4 млн. 200 тыc. житeлeй бoлee 2 млн. – хриcтиaнe (кaтoлики), бoлee 1 млн. cчитaют ceбя нeвeрyющими (aтeиcтaми), и чyть бoлee 36 тыc. мycyльмaн, пoлyчилa нынe извecтнocть кaк oднa из aнтимycyльмaнcких.
29.03.19 Прочесть
Место Азербайджана в системе взаимоотношений кочевой степи и оседлого оазиса: от гуннов до кипчаков
(О публикации Р.А.Гусейн-заде «Тюрки Дешт-и-Кипчака и окружающий мир: симбиоз Кочевой Степи и Оседлого Оазиса». Баку, 2019)

По этой тематике написано немало книг, диссертаций, как в бывшем СССР, так и за рубежом. Но, в большинстве из них имеются как противоречия, так и, чего греха таить, противопоставления. Цель  этого обычна и проста:: приуменьшить роль тюркоязычных этносов в становлении и развитии народов и стран Евразийского ареала.
Автор указанной выше книги более 60 лет занимается исследованием данной тематики и пропустил через свою познавательную систему, если так можно выразиться, огромную информацию, и пришел к убеждению, что все это должно лечь в основу фундаментальной публикации…

Настоящая тема является неотъемлемой составной частью общетюркской проблемы. Она объемлет прошлое как этносов, принадлежащих к тюркоязычной семье, так и связанных с ними народов и стран Евразии.
Автор рассматривает взаимоотношения тюрок Дешт-и-Кипчака с окружающим миром на протяжении 1000 лет - от гуннской эпохи (IV век) до кипчакской (XIII столетие). Потомки гуннов и кипчаков до сих пор живут в Центральной, Передней и Малой Азии, в Восточной Европе и на Кавказе, в том числе в Азербайджане. Не случайно, что азербайджанский язык принадлежит к огузо-кипчакской языковой семье.
14.03.19 Прочесть
Моральное благополучие общества
(На чем оно зиждется)

Все ли в порядке в этом важном направлении жизни нашего нынешнего общества, которое почти 28 лет назад освободилось от системы социализма, значит, и от ее морально-этических ценностей, но до сих пор полностью не смогло принять, переварить противоположные ценности, мораль капитализма, построенные в основном на стремлении к власти и  к наживе. Система капитализма, как бы о ней ни распространяли демократические байки, покоится на фундаменте поведенческих критериев поиска путей, нацеленных на самое главное в ней: во что бы то ни стало, заработать, накопить как можно больше денег. И в этом процессе моральные ценности занимают отнюдь не ведущее место, если даже гипотетически предположить их пригодность в борьбе за капитал и его увеличение. На этой борьбе за капитал сосредоточены все усилия и действия, поступки и задумки индивида, живущего при капитализме и жаждущего стать капиталистом. Это – его «голубая мечта»!
06.03.19 Прочесть
Şəfiqə Əfəndizadə yaradıcılığı – keçmişlə gələcəyin vəhdəti
Azərbaycan qadını tarixən müqəddəsliklə yanaşı, həmçinin müdriklik simvolu olub, iti zəkası, dərin düşüncəsi, geniş dünyagörüşü ilə dövlətçilik işində də,  mədəni və elmi inkişafımızda da müstəsna xidmətlər göstərib.  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın təhsili uğrunda mübarizənin geniş yayılmasında, qadın məktəblərinin yaradılmasında, burada təlim-tərbiyə işlərinin təşkilində mütərəqqi qadın pedaqoqların böyük xidmətləri olub. Mühafizəkarlar tərəfindən göstərilən şiddətli təzyiqlərə baxmayaraq, onlar azərbaycanlı qadınların savadlanması uğrunda fədakarcasına çalışıb, pedaqoji və hətta ədəbi-siyasi fəaliyyətlərini də davam etdiriblər. 
Sizə XX əsrdə Azərbaycan qadınları arasında təhsil, maarif və mədəniyyətin yayılması uğrunda fədakarcasına çalışmış həmin maarifpərvər, cəsarətilə, necə deyərlər, çoxlarını  dalana dirəyən qadınlardan biri - Şəfiqə Əfəndizadənın filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəhla Abdullayevanın gərgin zəhməti hesabına bu yaxınlarda işıq üzü görmüş “Şəfiqə Əfəndizadə. Seçilmiş əsərləri” (1903-1925) kitabı barədə məlumat vermək istərdim.
Kitabda ilk azərbaycanlı qadın jurnalist və publisist, Zaqafqaziyada birinci Azərbaycan dili müəlliməsi olmuş Şəfiqə Əfəndizadənin hekayələri, “İki yetim, yaxud Kərimin himməti”, “Qapıçı qızı” əsərləri və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan “Xatirələr”indən parçalar toplanmışdır. Jurnalistlər, ədəbiyyatşünaslar, Azərbaycan qadınının mübarizə tarixinin təhqiqi ilə məşğul olan mütəxəssislərlə yanaşı, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş kitabda Şəfiqə xanımın həyatı, puplisistlik və pedaqoji fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlar yer alıb. XX əsrin əvvəllərində müsəlman türk -qadınlarının cəmiyyətdə yeri və rolunu göstərən, qadınlar arasında təhsilin, maarifçiliyin yayılması üçün fədakarlıqla çalışan, onların təşkilatlanmasında, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmasında böyük rol oynayan Şəfiqə xanım Əfəndizadə öz dövrünün taleyüklü problemlərini zərif çiyinlərində daşıyan qadın fədailərimizdəndir.
22.02.19 Прочесть
История азербайджанской дипломатии
2018 год фактически прошел с приятными юбилейными мероприятиями, важнейшими из которых, как мне кажется, было 100-летие создания самой Азербайджанской Демократической Республики.

А многие 100-летние события, юбилеи, симпозиумы, так или иначе, были связаны с первой на Востоке демократической республикой, на долю которой выпала сложная миссия первопроходца и зачинателя множества нововведений, в том числе учреждение Министерства иностранных дел АДР. Отсюда берет свое начало современная азербайджанская дипломатия, которая, несомненно, является базовым ядром, фундаментом функционирования государства. 
20.02.19 Прочесть
Процесс пошел!
(Речь о том, как и почему распадается Евросоюз)

Известно, что уже более двух лет назад в Великобритании состоялся референдум о выходе этого государства из состава Европейского Союза. Большинство принимавших участие в референдуме о так называемом брексите отдало свои голоса в пользу выхода туманного Альбиона из ЕС. Но также известно, что до сих пор не найден приемлемый достойный крупным державам Европы вариант этого выхода… 
18.02.19 Прочесть
Куда катится мир?!
Экстрaординaрные события последних нескольких дней в богaтой нефтью и с 21-миллионным нaселением лaтино-aмерикaнской стрaне Венесуэле явно укaзывaют нa то, что интегрaльнaя системa человечествa, в которой нaходится весь мир, все стрaны и их многомиллиaрдное нaселение, дaлa опaсную трещину. Взaимоотношения стрaн, которые регулировaлись принятыми всеми нaродaми и 192 стрaнaми-членaми ООН междунaродными нормaми и  прaвом, соответствующими конвенциями и устaву ООН, ухудшились нaстолько, что мирные, дипломaтические методы урегулировaния возникaющих локaльных, регионaльных и мировых конфликтов стaновятся изнaчaльно проблемaтичными… 
01.02.19 Прочесть
Путин и Эрдоган. Что их объединяет?
Восхождение к власти Владимира Путина и Рэджепа Тайипа Эрдогана имеет много общего. Однако В.Путин раньше, чем Р.Т.Эрдоган, приспособился к тяжелейшим условиям диктата советников из США, а потом, после ухода Б.Ельцина, с большим трудом, но профессионально освобождал страну сначала от пагубного наследия главного в современной истории разрушителя России Б.Ельцина, а позднее и от многочисленных советников и приспешников Америки по развалу и расчленению уже России, великой когда-то империи. Но, к сожалению, немалая часть тех, кто распродавал советско-российскую промышленность, разбазаривал богатства СССР и самой России, до сих пор сохраняет свое теплое местечко, но под строгим запретом «не играть в политику!»
09.01.19 Прочесть
Политика и религия
(Вместе и в то же время раздельно)

Власть не должна, в принципе, пользоваться услугами религиозных деятелей, дабы не навредить основам государственности. Это - опасная попытка втягивания религии в политику. Политика и политики переживут такой удар, а, образно говоря, на теле религии останутся серьезные шрамы. Вред от этого постыдного полит-ярлыка всегда будет давать о себе знать… Вера, духовность в целом – пространство святости, если хотите, целомудрия каждого в отдельности и всех в целом. Поэтому лезть в душу (где и покоится вера) всегда, во все времена считалось дурным поведением, чуть ли не кощунством, святотатством… 
08.01.19 Прочесть
Страниц : # « 1 2 3 4 5 6 » #