Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Введите слово для поиска :
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Культура и государство
Я постоянно думаю о тех, кто создает культуру, из каких компонентов она состоит, какова ее роль в жизни как каждого из нас, так и общества, даже государства в целом. Можно ли ее отпустить в «свободное плавание», как, например, курс валют?
Что может случиться при такой постановке вопроса, считая культуру нации частью свободы, демократии, политической системы в целом? Вообще, что определяет место культуры, культурных  ценностей, как совокупности морально-этических, семейных, религиозных, нравственных, поведенческих, положительных по сути элементов, находящихся в составе этого весьма емкого понятия.
04.03.20 Прочесть
Нагорный Карабах - 2020
(два различных, противоположных, прогноза)

Недавно политики и политологи нашей страны горячо обсуждали в средствах массовой информации и телевизионных программах итоги 2019 года и сделали некоторые прогнозы на новый, 2020-ый год. Особенно важно отметить, что большинство из них, перечислив основные положительные достижения ушедшего года и объективно посчитали 2019 год успешным для нашей страны и государства. Говоря о достигнутых успехах, они отметили, что в стране уже долгое время сохраняется политическая стабильность, во внешней политике доминирует сбалансированность, в социальной сфере осуществлено немало успешных реформ, в несколько раз, понемногу, повысилась заработная плата, увеличены социальные пособия, пенсия. В нефтяной политике продолжают осуществляться широкомасштабные планы и проекты.
17.01.20 Прочесть
Dağlıq Qarabağ - 2020
Bu yaxınlarda ölkəmizin aparıcı siyasətşünasları həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm də televiziya proqramlarında 2019-cu ilin yekunlarını geniş formatda müzakirə edib yeni - 2020-ci il üçün bəzi proqnozlar verdilər. Xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, onların tam əksəriyyəti əsas nailiyyətləri sadaladıqdan sonra 2019-cu ili, obyektiv olaraq, xalqımız və ölkəmiz üçün uğurlu il kimi qiymətləndirdi. Əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edərkən ölkədə uzun müddət dayanıqlı sabitliyin qorunub saxlanıldığını, xarici siyasətdə balanslaşdırılmış variantın üstünlük təşkil etdiyini, sosial sahədə bir çox islahatların həyata keçirildiyini, əmək haqlarının, sosial yardımların, pensiyaların bir neçə dəfə artırıldığını, ölkəmizin neft siyasətində plan və layihələrin davam etdirildiyini xüsusilə vurğuladılar. 
14.01.20 Прочесть
Təhsil dünyaya açılan pəncərədir
(Beynəlxalq Sülh Federasiyasının (UFP) Albaniyada təşkil etdiyi Beynəlxalq konfrans üçün hazırlanmış məruzənin mətni) Tirana şəhəri, 25-28.10.2019

Təhsil hər bir cəmiyyətdə həyat fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biridir. Bir növ cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirən ən vacib amildir, göstəricidir. Keyfiyyətli təhsil sistemi olmayan cəmiyyət, toplum asta addımlarla tənəzzülə doğru istiqamətlənir, uçuruma yuvarlanır. “Qüvvət elmdədir” dedikdə fiziki güc deyil, birlikdə qazanılan ümumi biliklər sayəsində formalaşmış qüvvə nəzərdə tutulur.
Odur ki, bizim hər birimiz üzvü olduğumuz cəmiyyətin inkişafına, güclənməsinə öz töhfəmizi verə bilərik və, inanıram ki, verməliyik. Elm sayəsində nəinki cəmiyyətdə öz yerimizi tutur, həm də fərdi biliyimizi, savadımızı, eyni zamanda ümumilikdə yaşadığımız cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsini nümayiş etdiririk. Son nəticədə bütün bunlar birlikdə cəmiyyətin və ümumilikdə bəşəriyyətin tərəqqisində müsbət təsir göstərir. Bu danılmaz həqiqətdir. Heç şübhəsiz ki, müasir dünya bugünkü yüksək texnologiyalar səviyyəsinə məhz elm sayəsində yüksəlmişdir. 
02.11.19 Прочесть
Образование – определяющий фактор развития народа
Образование, само по себе, является одной из важных сфер жизнедеятельности любого общества. Оно представляет собой как бы инструмент для измерения уровня развитости социума. Без хорошей системы образования любое общество обречено на медленную деградацию. Когда говорят «Знание — сила», имеется в виду не грубая физическая составляющая, а, скорее, наоборот, подразумевается совокупная сила и уровень полученных знаний. Поэтому у каждого есть шанс внести свой посильный вклад в развитие общества.
Образование, образованность  позволяют не только точно определять как свое место в обществе, среди других, так и продемонстрировать совокупность умственного развития и «вооруженность» каждого индивида в отдельности и социума в целом. И все это вместе позволяет внести свой положительный вклад в развитие общества, а, значит, вообще человечества в целом.
23.10.19 Прочесть
Образец дружбы и солидарности
Важные моменты иордано-азербайджанских связей 

В статье под таким заголовком («Каспiй», №123, 11 июля с.г.) рассказывалось о презентации в Бакинском международном пресс-центре книге известного ученого-историка, общественного деятеля Иордании Омара Наззала аль-Армути, посвященной Азербайджану. Книга переведена на азербайджанский язык Ассоциацией журналистов стран - членов ОИC и издана при содействии Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики.
Важно отметить, что первая книга автора, которая вышла несколько лет назад, повествует об оккупации армянами Карабаха. Автор на основании достоверных фактов всесторонне анализирует последствия этой кровавой войны, подчеркивая, что местное азербайджанское население подвергалось террору по этническому и религиозному признакам, из родных, исконных мест изгнаны более миллиона человек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на всю несправедливость со стороны мирового сообщества, Азербайджан продолжает действовать в соответствии с международными правовыми нормами, стараясь разрешить конфликт мирным путем.
23.08.19 Прочесть
«Железный занавес»
(Он, по сути, служил народам Запада, нежели Востока)

Кто бы мог подумать, что после 70-летней борьбы, «холодной войны» против СССР и, буквально ,спустя почти 20 лет после его распада «железный занавес» между Западом и Востоком, т.е. между миром капитализма и бывшим миром социализма, уцелеет, и, тем не менее, капиталисты всех мастей, где бы на Западе они ни находились, будут опасаться России, как правопреемницы СССР. И – не просто как правопреемницы, а – как продолжательницы конфронтации с Западом, хотя новая Россия, во-первых, уже не социалистическая, во-вторых, пошла по пути фактического капитализма.
03.06.19 Прочесть
Война США против Ирана – блеф!
(На то имеются объективные причины)

Воевать с Ираном США не будут и не смогут… Это, фактически, решенный вопрос… А все остальное, в том числе и отправка в Персидский залив авианосца США и якобы подготовка к перебросу туда же 120 тысяч солдат Вооруженных Сил США фактически носят характер давления и шантажа, к которым Исламская Республика Иран давно привыкла и, по сути, серьезно не воспринимает такие «страшилки». С 1978 года между Ираном и США – более чем напряженные политические, экономические, межгосударственные отношения. США с того времени заморозили несколько сот миллиардов активов Ирана Шахского периода правления… Говоря простым и понятным языком, Америка поступила как пираты Англии сотни лет тому назад… И даже хуже: им доверили деньги, а они их почти прикарманили и крутят их до сих пор, на них зарабатывают миллионы, и даже уже миллиарды долларов… Самое примитивное и элементарное жульничество под флагом демократии…
27.05.19 Прочесть
Справедливость превыше всего
Во всех сферах - в подаче электроэнергии, питьевой воды, природного газа - должны соблюдаться максимальная прозрачность и справедливость.

Ильхам Алиев, 
Президент Азербайджана 
13.05.19 Прочесть
Немного реальности и чуточку иллюзий, господа!
Макрон высказал желание внести изменения в Конституцию Франции 

Нотр-Дам горит… как в 1945-м - Рейхстаг - сердце тогдашней фашистской Германии. Сравнение, конечно, жуткое, неэтичное. Однако если учесть, что, говоря о виновниках Второй мировой войны, европейцы, американцы, да и немалая часть российских экспертов, сравнивают СССР и его руководство с фашистской Германией, ставя их на одну доску, когда они доходят до такого абсурда, как обвинение в развязывании Второй мировой войны Иосифа Сталина, а не поддерживаемого до и во время войны финансово, а также оружием Англией, США, частично Францией, Италией Гитлера, сравнение не столь и противоречивое. Как говорится, каков привет, таков ответ. 
01.05.19 Прочесть
Страниц : 1 2 3 4 5 » #