Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Последние новости :
Политика Təhsil dünyaya açılan pəncərədir
(Beynəlxalq Sülh Federasiyasının (UFP) Albaniyada təşkil etdiyi Beynəlxalq konfrans üçün hazırlanmış məruzənin mətni) Tirana şəhəri, 25-28.10.2019

Təhsil hər bir cəmiyyətdə həyat fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biridir. Bir növ cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirən ən vacib amildir, göstəricidir. Keyfiyyətli təhsil sistemi olmayan cəmiyyət, toplum asta addımlarla tənəzzülə doğru istiqamətlənir, uçuruma yuvarlanır. “Qüvvət elmdədir” dedikdə fiziki güc deyil, birlikdə qazanılan ümumi biliklər sayəsində formalaşmış qüvvə nəzərdə tutulur.
Odur ki, bizim hər birimiz üzvü olduğumuz cəmiyyətin inkişafına, güclənməsinə öz töhfəmizi verə bilərik və, inanıram ki, verməliyik. Elm sayəsində nəinki cəmiyyətdə öz yerimizi tutur, həm də fərdi biliyimizi, savadımızı, eyni zamanda ümumilikdə yaşadığımız cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsini nümayiş etdiririk. Son nəticədə bütün bunlar birlikdə cəmiyyətin və ümumilikdə bəşəriyyətin tərəqqisində müsbət təsir göstərir. Bu danılmaz həqiqətdir. Heç şübhəsiz ki, müasir dünya bugünkü yüksək texnologiyalar səviyyəsinə məhz elm sayəsində yüksəlmişdir. 
02.11.19 22:35 Прочесть
Политика Образование – определяющий фактор развития народа
Образование, само по себе, является одной из важных сфер жизнедеятельности любого общества. Оно представляет собой как бы инструмент для измерения уровня развитости социума. Без хорошей системы образования любое общество обречено на медленную деградацию. Когда говорят «Знание — сила», имеется в виду не грубая физическая составляющая, а, скорее, наоборот, подразумевается совокупная сила и уровень полученных знаний. Поэтому у каждого есть шанс внести свой посильный вклад в развитие общества.
Образование, образованность  позволяют не только точно определять как свое место в обществе, среди других, так и продемонстрировать совокупность умственного развития и «вооруженность» каждого индивида в отдельности и социума в целом. И все это вместе позволяет внести свой положительный вклад в развитие общества, а, значит, вообще человечества в целом.
23.10.19 06:24 Прочесть
Политика Образец дружбы и солидарности
Важные моменты иордано-азербайджанских связей 

В статье под таким заголовком («Каспiй», №123, 11 июля с.г.) рассказывалось о презентации в Бакинском международном пресс-центре книге известного ученого-историка, общественного деятеля Иордании Омара Наззала аль-Армути, посвященной Азербайджану. Книга переведена на азербайджанский язык Ассоциацией журналистов стран - членов ОИC и издана при содействии Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики.
Важно отметить, что первая книга автора, которая вышла несколько лет назад, повествует об оккупации армянами Карабаха. Автор на основании достоверных фактов всесторонне анализирует последствия этой кровавой войны, подчеркивая, что местное азербайджанское население подвергалось террору по этническому и религиозному признакам, из родных, исконных мест изгнаны более миллиона человек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. Несмотря на всю несправедливость со стороны мирового сообщества, Азербайджан продолжает действовать в соответствии с международными правовыми нормами, стараясь разрешить конфликт мирным путем.
23.08.19 07:46 Прочесть
Интервью Религиозный радикализм на практике…
(Связь религиозного и политического экстремизма...)

Сегодня религиозный радикализм представляет собой одну из основных мировых проблем. Ныне во многих странах он олицетворяет собой отсутствие толерантности и  нетерпимость между различными идеологическими течениями и верованиями, насилие, террористические акты, осуществляемые по религиозным мотивам.
Подобная опасность существует и для Азербайджана, занимающего важное стратегическое и географическое положение между Востоком и Западом, Севером и Югом, то есть на одном из важнейших стыков Евразии. Кроме того, доминирующую часть населения Азербайджана представляют именно мусульмане. Состоявшаяся 10 июня в Международном пресс-центре при Организации Общественного объединения геополитических исследований «Каспий» конференция под девизом «Пути борьбы с религиозным радикализмом», была посвящена именно этому непростому вопросу. 
24.06.19 05:24 Прочесть
Интервью Ekstremizm, radikalizm, terrorizm
(İslama qarşı yönələn siyasi damğaların mahiyyəti)

Müasir dövrümüzdə dini radikalizm dünya miqyasında narahatlığa səbəb olan əsas problemlərdən biridir. Bu gün bir çox ölkələrdə dini radikalizm məzhəblər və dinlərarası dözümsüzlük, zorakılıq, eləcə də dini motivlərlə törədilən terror aktlarında təzahür edir. Strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli mövqedə yerləşən və əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardan ibarət olan Azərbaycan üçün də bu təhlükə kifayət qədər aktualdır. İyunun 10-da “Kaspi” geosiyasi araşdırmalar mərkəzi ictimai birliyinin  təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən “Dini radikalizmə qarşı mübarizə yolları”adlı konfrans da elə bu mövzuya həsr olunmuşdur. Konfransda alimlər, jurnalistlər, İlahiyyat İnstitutunun müəllim və tələbə heyəti iştirak edirdi. Tədbirdə müzakirə olunan məsələlər, ekstremizm, radikalizm və terorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün irəli sürülən fikirlər və səsləndirilən təkliflər barədə daha ətraflı məlumat almaq məqsədilə konfransda əsas məruzəçi qismində çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ilk sədri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rafiq Əliyevlə görüşüb söhbət etdik. 
18.06.19 06:51 Прочесть