Главная Карта сайта E-Mail
Навигация по сайту

Статьи

RSS / РСС
 

Последние новости :
Политика Нагорный Карабах - 2020
(два различных, противоположных, прогноза)

Недавно политики и политологи нашей страны горячо обсуждали в средствах массовой информации и телевизионных программах итоги 2019 года и сделали некоторые прогнозы на новый, 2020-ый год. Особенно важно отметить, что большинство из них, перечислив основные положительные достижения ушедшего года и объективно посчитали 2019 год успешным для нашей страны и государства. Говоря о достигнутых успехах, они отметили, что в стране уже долгое время сохраняется политическая стабильность, во внешней политике доминирует сбалансированность, в социальной сфере осуществлено немало успешных реформ, в несколько раз, понемногу, повысилась заработная плата, увеличены социальные пособия, пенсия. В нефтяной политике продолжают осуществляться широкомасштабные планы и проекты.
17.01.20 02:13 Прочесть
Политика Dağlıq Qarabağ - 2020
Bu yaxınlarda ölkəmizin aparıcı siyasətşünasları həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm də televiziya proqramlarında 2019-cu ilin yekunlarını geniş formatda müzakirə edib yeni - 2020-ci il üçün bəzi proqnozlar verdilər. Xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, onların tam əksəriyyəti əsas nailiyyətləri sadaladıqdan sonra 2019-cu ili, obyektiv olaraq, xalqımız və ölkəmiz üçün uğurlu il kimi qiymətləndirdi. Əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edərkən ölkədə uzun müddət dayanıqlı sabitliyin qorunub saxlanıldığını, xarici siyasətdə balanslaşdırılmış variantın üstünlük təşkil etdiyini, sosial sahədə bir çox islahatların həyata keçirildiyini, əmək haqlarının, sosial yardımların, pensiyaların bir neçə dəfə artırıldığını, ölkəmizin neft siyasətində plan və layihələrin davam etdirildiyini xüsusilə vurğuladılar. 
14.01.20 06:24 Прочесть
Публициcтика Дух в теле и вне его
Дух, в его научно-философском понимании, многофункционален. Но при любом подходе к нему дух, при любой его интерпретации, как говорится, он остается невидимым и недосягаемым, то есть субстанцией невещественной и виртуальной. По всем этим показателям дух трактуется и как некое явление, как сознание и воля, как чувство и воображение, как интуиция и....
20.11.19 04:51 Прочесть
Политика Təhsil dünyaya açılan pəncərədir
(Beynəlxalq Sülh Federasiyasının (UFP) Albaniyada təşkil etdiyi Beynəlxalq konfrans üçün hazırlanmış məruzənin mətni) Tirana şəhəri, 25-28.10.2019

Təhsil hər bir cəmiyyətdə həyat fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biridir. Bir növ cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirən ən vacib amildir, göstəricidir. Keyfiyyətli təhsil sistemi olmayan cəmiyyət, toplum asta addımlarla tənəzzülə doğru istiqamətlənir, uçuruma yuvarlanır. “Qüvvət elmdədir” dedikdə fiziki güc deyil, birlikdə qazanılan ümumi biliklər sayəsində formalaşmış qüvvə nəzərdə tutulur.
Odur ki, bizim hər birimiz üzvü olduğumuz cəmiyyətin inkişafına, güclənməsinə öz töhfəmizi verə bilərik və, inanıram ki, verməliyik. Elm sayəsində nəinki cəmiyyətdə öz yerimizi tutur, həm də fərdi biliyimizi, savadımızı, eyni zamanda ümumilikdə yaşadığımız cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsini nümayiş etdiririk. Son nəticədə bütün bunlar birlikdə cəmiyyətin və ümumilikdə bəşəriyyətin tərəqqisində müsbət təsir göstərir. Bu danılmaz həqiqətdir. Heç şübhəsiz ki, müasir dünya bugünkü yüksək texnologiyalar səviyyəsinə məhz elm sayəsində yüksəlmişdir. 
02.11.19 22:35 Прочесть
Политика Образование – определяющий фактор развития народа
Образование, само по себе, является одной из важных сфер жизнедеятельности любого общества. Оно представляет собой как бы инструмент для измерения уровня развитости социума. Без хорошей системы образования любое общество обречено на медленную деградацию. Когда говорят «Знание — сила», имеется в виду не грубая физическая составляющая, а, скорее, наоборот, подразумевается совокупная сила и уровень полученных знаний. Поэтому у каждого есть шанс внести свой посильный вклад в развитие общества.
Образование, образованность  позволяют не только точно определять как свое место в обществе, среди других, так и продемонстрировать совокупность умственного развития и «вооруженность» каждого индивида в отдельности и социума в целом. И все это вместе позволяет внести свой положительный вклад в развитие общества, а, значит, вообще человечества в целом.
23.10.19 06:24 Прочесть